سید جواد موسوی زارع

سید جواد موسوی زارع

سید جواد موسوی زارع، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه مسائل استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد است. حوزه مطالعاتی ایشان جغرافیای سیاسی، کشمکش و همکاری در خاورمیانه می باشد.

آقای موسوی مقالات متعددی در مجلات معتبر داخلی منتشر نموده که به شرح زیر می باشد:

- «بررسی و تحلیل جایگاه توانمندي نظامی در قدرت نرم کشورها»،فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، سال هجدهم شماره 3؛

- « بررسی و تحلیل ماهیت قدرت نرم در سطح دولت - ملت ها»، نشریه جغرافیاي سیاسی، سال ششم شماره 2؛

- «بررسی و تحلیل جایگاه علم و فن آوري در قدرت ملی»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و سوم، شماره 3

 


تعداد 1

استراتژی قدرت هوشمند، رویکرد جدید رهبران امارات متحده عربی

نویسنده: سید جواد موسوی زارع | ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

عموما برای تحلیل رفتار بازیگران در صحنه بین الملل محققان مبتنی بر پارادایم، معرفت شناسی و سایر عوامل دخیل از تئوری های گوناگونی همچون نظریه ثبات هژمونیک، بازدارندگی، صلح دموکراتیک، چرخه کندراتیف و.. بهره برداری می کنند. سوزان ناسل، اندیشمند مطرح آمریکایی جهت توصیه به سیاست مداران آمریکایی در مقابل تحولات جدید روابط بین الملل از استراتژی جدیدی تحت عنوان قدرت هوشمند را مطرح می کند.

بیوگرافی