جلال الدین سلیمی

جلال الدین سلیمی

جلال الدین سلیمی پژوهشگر مهمان و دانشجوی دکتری روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد. آقای سلیمی عضو گروه بررسی ملاحظات استراتزیک آمریکا در خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی وی سیاست خارجی ایران و مسائل امریکا است.

آثار متعددی از ایشان در نوبت چاپ می باشد.