معصومه محمدیاری

معصومه محمدیاری

معصومه محمدیاری پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می باشد. حوزه مطالعاتی خانم محمدیاری مطالعات خلیج فارس، مطالعات قدرتهای بزرگ و مسائل خاورمیانه است.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی به چاپ رسانده است و در همایشهای علمی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: " مقایسه مفهوم قدرت در آراء هابز و فوکو"، (ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، بهمن 1391)؛ "تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر مفهوم قدرت"، (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1389)؛ "لیبرالیسم چیست؟ آلن رایان"، (ترجمه مقاله، نشریه روزان،1390).