دریافت مقاله

تعداد 2

فراخوان و راهنماي ارسال مقاله

۲۵ تیر ۱۳۹۹

فصلنامه مطالعات منطقه‌اي: آمريكاشناسي- اسراییل‌شناسي به‌عنوان يكي از مراجع مهم علمي در حوزه بررسي‌هاي راهبردي، از صاحبان قلم و انديشه دعوت ميكند مطالب علمي و نتايج پژوهش‌هاي خودرا در قالب مقاله، بررسي كتاب و غيره به دفتر اين فصلنامه در مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه بفرستند. آدرس پستي فصلنامه بدين ترتيب است: تهران، بلوار كشاورز، خيابان شهيد نادري، پالك 8 ،كدپستي 1416614761 ، فصلنامه مطالعات منطقه‌اي