دریافت مقاله

تعداد 2

اولویت های جدید پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برای تهیه نگاشت استراتژیک

۱۹ مهر ۱۳۹۹

به اطلاع جمیع پژوهشگران سابق و کنونی مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه می رساند، با توجه به تحولات و تحرکات نوپدید در جوار امنیتی ایران، صرفا تحلیل هایی پذیرش و منتشر می شوند که در خصوص سه موضوع زیر باشند: