همایش با موضوع برندگان و بازندگان موج تغییر در جهان عرب

مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

 

برندگان و بازندگان موج تغییر در جهان عرب

با شرکت :

دکتر حمیداحمدی؛استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر سید حسین سیف زاده ؛ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

آقای جعفر رجبی ؛ محقق ارشد در مسائل اسراییل و صهیونیسم

دکتر حسین آجرلو  ؛ محقق  ارشد در مسائل شامات

زمان: شنبه مورخ 14/12/89 ،ساعت 16

 

مکان: بلوار کشاورز ، خیابان شهید نادری ، پلاک 8، سالن همایشهای

مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات  استراتژیک خاورمیانه