نشست بررسی تحولات عراق و پیامدهای آن بر ایران و منطقه

در این نشست اساتید روابط بین الملل و پژوهشگران مسائل خاورمیانه در کنار متخصصان حوزه سیاست گذاری و وزارت خارجه به تحلیل و بررسی این مسئله خواهند پرداخت.

 

سخنرانان این نشست عبارت بودند از  دکترسید محمدکاظم سجادپور (عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه)، محمد فرازمند (مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه)،   دکتر کیهان برزگر (مدیرگروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات و رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه )  ، دکتر طاهره ابراهیمی فر (دانشیار دانشکده علوم سیاسی- واحد تهران مرکز)،    دکتر حمید احمدی (استاد دانشگاه تهران و مدیر گروه کشمکش و همکاری مر کز مطالعات استراتژیک خاورمیانه)،  دکتر قدیر نصری (پژوهشگر و مدیر گروه روندهای فکری در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه). مدیریت این نشست بر عهده دکتر کیهان برزگر بود.

 

به گزارش سایت مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در این نشست بیش از 150 نفر از دانشجویان، پژوهشگران، استادان و کارشناسان وزارت امور خارجه شرکت داشتند.

 

در ابتدای نشست دکتر کیهان برزگر به عنوان مدیر نشست، ضمن اظهار خیر مقدم به حضار، موضوع سخنرانی هر کدام از سخنرانان را معرفی کرد.

 

اولین سخنران دکتر فرازمند بود. عنوان موضوع مورد بحث وی بحران عراق و امنیت ملی  بود. فرازمند با اشاره بر اهداف دولت حسن روحانی که طرفدار طرح جهانی عاری از خشونت است بر تعامل در سیاست خارجی و اعتقاد به دیپلماسی برد بر تاکید کرد.