گروه مطالعاتی روندهای فکری

روایت هشام شرابی در باب راهها و چاههای تحول در خاورمیانه

مقدمه

 

فرضیه کلان و کلیدی هشام شرابی در کتاب پدرسالاری جدید ، این نکته بنیادین است :  در طول بیش از یکصد سال گذشته، ساختارهای پدرسالارانه جامعه عرب به جای اینکه تغییر یا تبدیل یابد یا واقعاً نوسازی شود، تنها تقویت شده و در اشکالی ناقص و از ریخت افتاده و نوسازی شده، حفظ گردیده است. اکنون که  انقلاب در بعضی کشورهای عربی به خاک خشونت نشسته است تامل در سخنان و یافته های هشام شرابی بسی آموزنده است. بر این اساس گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه در چهارچوب برنامه تامل در متون ماندگار و دوران ساز ،  بر آن شد تا ریشه های تغییر و تداوم در جهان عرب را با استناد به آثار و افکار هشام شرابی در کتاب معروف پدر سالاری جدید مورد کاوش قرار دهد. ارایه این مبحث را دو تن از همکاران خوش فکر و پرتوان گروه عهده دار شده اند. آنچه در ادامه می آید مشروح سخنان آقای منصور براتی و آقای رضا حسینی در خصوص مسایل و مصائب تغییر و تداوم در خاورمیانه عربی است.