برگزاری جلسه توجیهی چهارمین دوره برنامه پژوهشگران مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در سال تحصیلی 1394 -1393

روز پنجشنبه 22 آبان ماه 1393 جلسه توجیهی چهارمین دوره برنامه پژوهشگران مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در سال تحصیلی 1394 -1393 برگزار شد. این جلسه با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران مقیم، تعدادی از پژوهشگران مهمان سال تحصیلی 1393-1392 و پژوهشگران مهمان دوره جدید تشکیل شد. در این جلسه که دکتر سیدحسین موسوی رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه حضور داشت، دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه به تشریح اهداف، اهمیت و عملکردهای برنامه پژوهشگران مهمان در این پژوهشکده در طول سال تحصیلی جدید پرداخت. دکتر قدیر نصری مدیر گروه روندهای فکری پژوهشکده نیز نکاتی را در مورد اهمیت و اهداف برنامه پژوهشگران مهمان بیان کرد.

گزارش کامل این جلسه به زودی منتشر خواهد شد.