همایش یک روزه دیپلماسی هسته‌ای برگزار شد

در تیم اجرایی این همایش، پژوهشگران مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه آقای دکتر سجاد عابدی و خانم ها زهرا توکلی، اعظم عبدالحمیدی، آنا یوسفیان و محبوبه قرمز چشمه همکاری داشتند.
 
در این همایش کارگاه‌هایی با عنوان مسایل منطقه‌ای و دیپلماسی هسته‌ای، جزر و مد دیپلماسی هسته ای ایران در مواجهه با دکترین هسته‌ای روسیه و تحریم‌ها و دیپلماسی هسته‌ای و کنترل سیاست تحریم در دیپلماسی هسته‌ای ایران برگزار شد.

همچنین در کارگاه موازی دیگری موضوعات نسبت گفتمان‌های داخلی با دیپلماسی هسته‌ای، تجزیه و تحلیل سیاست هسته‌ای دولت، رابطه رهبری و رییس جمهوری در دیپلماسی هسته‌ای و سناریوهای ناشی از توافق جامع هسته‌ای احتمالی میان ایران و کشورهای گروه 1+5 بررسی شد.

نشست اول همایش نگاهی کلان و دیپلماسی هسته‌ای، نشست دوم تحریم‌ها و دیپلماسی هسته‌ای، نشست سوم مسائل منطقه‌ای و دیپلماسی هسته‌ای، نشست چهارم نگاه کلان و دیپلماسی هسته‌ای، نشست پنجم تحریم‌ها و دیپلماسی هسته‌ای و مسائل منطقه‌ای و دیپلماسی هسته‌ای، نشست پایانی این همایش یک روزه بوده است.

این همایش یک روزه دیپلماسی هسته‌ای در شش نشست تا بعدازظهر آن روز ادامه یافت.

محورهای مقالات همایش به قرار زیر بوده است:

محورهای ذیل برای پذیرش و ارائۀ مقالات در این همایش اعلام می‌گردد:
ابعاد داخلی دیپلماسی هسته ای
گفتمان های سیاست داخلی و دیپلماسی هسته ای
تحریم های اقتصادی بین المللی و دیپلماسی هسته ای
انرژی و دیپلماسی هسته ای
ابعاد منطقه ای دیپلماسی هسته ای
بازیگران منطقه ای و دیپلماسی هسته ای
همکاری های منطقه ای و دیپلماسی هسته ای
طرح خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی و دیپلماسی هسته ای
ابعاد بین المللی دیپلماسی هسته ای
تغییر و تداوم در مواضع قدرت های بزرگ و دیپلماسی هسته ای
مواضع کشورهای گروه 5+1 و دیپلماسی هسته ای
سازمان های بین المللی  و دیپلماسی هسته ای