آموزش فن نوشتن مقاله کوتاه در کارگاه آموزشی (workshop) "پژوهشگران مهمان" سال تحصیلی 1394- 1393

روز پنجشنبه 25 آذر ماه 1393، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نخستین کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1394-1393 با موضوع " آموزش فن نوشتن مقاله کوتاه" برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی که پژوهشگران مهمان جدید حضور داشتند، دکتر کیهان برزگر استاد روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات  و  رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه به بحث در  مورد اصول و فنون نوشتن مقالات کوتاه پرداخت.

 

دکتر برزگر با تاکید بر اینکه "مقاله نویسی کوتاه" بخش اصلی نظام  پژوهشی - آموزشی برنامه پژوهشگران مهمان است، دلیل این اهمیت را تاثیرگذاری بیان روشنفکری بوسیله مقالات کوتاه در دنیای امروز دانست. وی قسمت اعظم اهمیت حوزه روشنفکری را بیان دیدگاه با نوشتن مقالات و تاثیر بر حوزه سیاستگذاری مطرح کرد. سپس به تجربه شخصی خود در آموختن این فن در دانشگاه هاروارد اشاره  کرد و پژوهشگران را به نوشتن از طریق ترجمه متون، تکرار و تمرین در نوشتن مقالات کوتاه تشویق کرد. وی هدف از برگزاری چنین کارگاه هایی را یادگیری چگونه پرورش دادن یک نکته مهم و دستیابی به نتیجه گیری در حد 1000 کلمه مطرح کرد.