بایسته های استراتژیک ایران در مقابل داعش : تحلیلی بر اساس مدل SWOT

گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، در اقدامی مبتکرانه کارگاهی مبتنی بر روش SWOT ترتیب داد و در پژوهشی گروهی تلاش کرد با استفاده از این ماتریس و تطبیق آن با موضوع مطرح‌شده، داده‌های جدید و متنوعی استخراج کرده و شیوه‌ی جدیدی برای رسیدن به استراتژی‌های مناسب ارائه کند.

مقدمه

ایران می بایست چه استراتژی را در مقابل داعش برگزیند؟ دایره این استراتژی ها به چه میزان گسترده است؟ کدامیک بر دیگری اولویت دارد؟ بر اساس چه مدلی می توان داده های مورد نیاز را استخراج کرد؟ دانش آموخته های حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در این زمینه چگونه فکر می کنند؟ چگونه می توان از طریق یک فعالیت گروهی این اطلاعات را استخراج کرد؟

 

برای پاسخ به این سوالات گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، در اقدامی مبتکرانه کارگاهی مبتنی بر روش SWOT ترتیب داد و در پژوهشی گروهی تلاش کرد با استفاده از این ماتریس و تطبیق آن با موضوع مطرح‌شده، داده‌های جدید و متنوعی استخراج کرده و شیوه‌ی جدیدی برای رسیدن به استراتژی‌های مناسب ارائه کند. بدین‌جهت با برگزاری دو کارگاه‌ در روزهای 15 و 22 تیرماه با تسهیل گری پیمان خواجوی و مشارکت 20 نفر از دانش آموخته‌های علوم‌سیاسی و روابط بین‌الملل (پژوهشگران مهمان مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و عمدتا اعضای گروه روندهای فکری آن مرکز) تلاش شد از این روش حول موضوع اتخاذ استراتژی مناسب ایران در مقابل داعش مورد استفاده قرار گیرد. در کارگاه اول نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها، تهدیدهای ایران در برابر داعش مشخص شد و در کارگاه دوم براساس اطلاعات به دست آمده در کارگاه اول، استراتژی‌های مناسب طرح شد. پس از هر دو کارگاه سرگروه‌ها جلساتی ترتیب دادند و به استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، پرداختند. گزارشی که در پی می‌آید با توضیح روش SWOT و نحوه‌ی بکارگیری آن در حوزه ی علوم سیاسی به بررسی داده‌ها و استراتژی‌های مطرح شده می‌پردازد.