ضیافت افطار با حضور پژوهشگران مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روز دوشنبه 15 تیر ماه 1394 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ضیافت افطاری با حضور پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده برگزار کرد. در این ضیافت پزوهشگران میهمان با استادان خود تبادل نظر کردند.