حضور رئيس پژوهشكده در كنفرانس امنيت خاورميانه كلوپ والداي مسكو

كنفرانس بين المللي كلوپ والداي با عنوان "خاورميانه: از خشونت تا امنيت" در تاريخ 25 و 26 نوامبر 2016 در مسكو برگزار شد و از طرف ايران دكتر كيهان برزگر رئيس پژوهشكده مطالعات استرات‍ژيك خاورميانه در مورد اهميت گسترش روابط منطقه اي و فرامنطقه اي در حل مشكلات خاورميانه سخنراني كرد. وي اشاره كرد كه بهبود همزمان روابط ايران با روسيه و تا حدودي آمريكا در نتيجه برجام يك تحول استراتژيك است كه مي تواند به رشد چندجانبه گرايي در منطقه و حل بحران هاي موجود كمك كند. دكتر برزگر نزديكي قدرت هاي بزرگ به ايران را نتيجه اضطرار منطقه اي و پذيرش اين واقعيت دانست كه بدون مشاركت ايران حل مسائل فعلي منطقه ممكن نيست.

لینک کنفرانس