گروه مطالعاتی روندهای فکری

ما كيستيم؟ در كجا ايستاده ايم و چرا پيشرفت نكرده ايم؟

دكتر رضا داوری، اخيرا هشتاد سالگی اش را پشت سر نهاد. اين رقم در علوم انساني بسيار معنی دار است. شصت سال انديشيدن، آن هم به سياق فلسفی، به هر تقدير ارزشمند است. در نشست امروز ميزبان رييس گرانمايه فرهنگستان علوم و فيلسوف معاصر، دكتر رضا داوری هستيم كه لطف كرده و دعوت ما را اجابت كرده اند. 

جهت اطلاع بيشتر حضار و خوانندگان گرامي عرض می كنم كه سياق برنامه بدين قرار است كه تيمی از دانشجويان انديشه سياسي، آثار استاد مدعو را مطالعه مي كنند و در قالب يك برنامه مشخص به طرح سوال و طلب جواب از متفكر مدعو می­ نمايند. اكنون نيز اين گونه است: يعني خانم طيبه دومانلو، آقاي مهدی روزخوش و نيز آقاي مختار نوری كه هر سه دانشجوی انديشه سياسی و عضو گروه روندهای فكری هستند بعد از بررسی آثار و افكار استاد داوری د ر اين جا حضور دارند كه بعد از ذكر مقدمه ای از سوی دكتر داوری به طرح سوال از ايشان می پردازند.