انتشار جلد و چکیده مقالات فصلنامه مطالعات خاورمیانه شماره 89 پاییز و زمستان 1396

نوع مطلب: خبر

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه شماره 89  فصلنامه مطالعات خاورمیانه (سال بیست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396) منتشر شد.

 

رویکرد فصلنامه

فصلنامه مطالعات خاورمیانه، به عنوان یکی از پر سابقه ترین نشریات تخصصی کشور، به منظور تولید دانش در حوزه خاورمیانه شناسی و ارتقای پژوهش های دانشگاهی در این زمینه فعالیت می کند. با توجه به آنکه منطقه خاورمیانه مهمترین محیط جغرافیایی، تاریخی، فکری و امنیتی ایران به شمار می رود، فصلنامه می کوشد زمینه ای مناسب برای انتشار و بررسی دیدگاه های علمی و روشمند صاحب نظران داخلی و خارجی را فراهم آورد تا ضمن درک هر چه عمیق تر مسائل معاصر منطقه، پیشنهادهای مناسبی نیز برای تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارایه شود.

 

در این شماره می خوانید:

 

سخن فصل

تاثیر برنامه هسته ای ایران بر نظم منطقه ای خاورمیانه (2013-2005)

تحلیل نقش مطبوعات در انقلاب ژانویه 2011 مصر

بررسی پویش های سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه

دخالت نظامی عربستان سعودی در یمن از منظر امنیت هستی شناسی

بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله یمن

بررسی تطبیقی ساختار فکری جریان های افراطی با خوارج

توان نظامی موشکی حزب الله و بازدارندگی در قبال اسراییل

نگاهی به بحران اجتماعی جنبش سلفی گری در مصر و چالش های ان

معرفی و نقد کتاب / چشم اندازی از کتاب دوستی به مثابه جهان بینی