« انتشار مجله انگلیسی پژوهشکده »

نوع مطلب: خبر

 

شماره جدید مجله انگلیسی علمی - پژوهشی دیسکورس (Discourse) با محوریت موضوعات « ایران و مسائل غرب آسیا » ( در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) در آستانه انتشار می باشد. بدینوسیله از پژوهشگران این حوزه دعوت می‌شود تا مقالات خود را با نگاه نظری - کاربردی و با توجه به تحولات جاری منطقه جهت انتشار به دفتر این فصلنامه ارسال نمایند تا بعد از بررسی‌ها و ارزیابی‌های لازم به انتشار برسد.

ایمیل جهت دریافت مقالات:

Research.imess@gmail.com