گروه بررسی مسائل هیدروپلیتیک خاورمیانه برگزار می کند:

نوع مطلب: خبر

 

گروه بررسی مسائل هیدروپلیتیک خاورمیانه برگزار می کند:

 

 

سیاست؛ دیپلماسی و آب

دیپلماسی آب و مسأله رودخانه های مرزی

 

دکتر محمد حسین پاپلی یزدی

جغرافیدان و استاد دانشگاه تربیت مدرس

 

 

تاثیر سیاست های نئولیبرالیستی بر بحران آب

 

دکتر حسین مختاری هشی

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان

 

زمان: دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت: 20-18

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf