گروه مطالعات خلیج فارس و کشورهای همجوار پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات خلیج فارس و کشورهای همجوار پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

عنوان نشست:

« سیاست خارجی بایدن در خصوص ایران و تأثیر بر منطقه خلیج فارس»

سخنران

پروفسور «آلبرت بینیناشویلی» استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا

مدیر نشست: وحید پورتجریشی(دبیر گروه خلیج فارس)

 

زمان: پنج شنبه 26 فروردین 1400 ساعت: 21

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf