گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی برگزار می کند؛

 

ایران و چالش مهاجرت نخبگان

 

با حضور:

 

دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن (نانسی- فرانسه)

 

زمان: جمعه 3 اردیبهشت 1400 ساعت: 21-19

Link: https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf