گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

نوع مطلب: مقاله

 

 

گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

 

سیاست رهایی بخش در جهان امروز

(با محوریت کتاب: از هرمنوتیک به سیاست رهایی بخش)

 

سخنرانان:

عباس منوچهری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 

علیرضا بهشتی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 

حسین مصباحیان، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران (صاحب اثر)

 

علی خالندی، عضو گروه روندهای فکری (مترجم اثر)

 

مدیر نشست: مختار نوری، مدیر گروه روندهای فکری

 

زمان: شنبه 4 اردیبهشت 1400 ساعت: 16-18

Link: https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf