گروه نفت، گاز و انرژی های نو پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

نوع مطلب: خبر

 

 

 

 

 

 

گروه نفت، گاز و انرژی های نو برگزار می کند:

 

اهمیت توسعه همکاری ایران و چین در حوزه انرژی

با تاکید بر جایگاه چین در صحنه اقتصاد و انرژی جهان

 

سخنرانان:

 

دکتر افشین جوان، مدیر کل امور اوپک و روابط با مجامع بین المللی انرژی وزارت نفت

 

دکتر محمد مورد غفاری، عضو گروه نفت، گاز و انرژی های نو و کارشناس سیاست های انرژی

 

زمان: شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت:21

Link:https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf