گروه سیاست و تمدن ایرانی برگزار می کند؛ بازی‌های زبانی شریعت در کشورهای مسلمان

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه سیاست و تمدن ایرانی برگزار می کند؛

 

بازی‌های زبانی شریعت در کشورهای مسلمان

 

سخنرانان:

پروفسور بودوین دوپره، استاد علوم سیاسی دانشگاه بوردو فرانسه

دکتر منصور میراحمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر احمد بستانی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی 

مدیر نشست: سید رضا حسینی، پژوهشگر مهمان و عضو گروه سیاست و تمدن ایرانی

زمان: ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۹ ساعت: 17-15:30

Link: https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf