گروه سیاست و تمدن ایرانی برگزار می کند:

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه سیاست و تمدن ایرانی برگزار می کند:

 

ایران در سده پانزدهم: مواهب و مصائب مدرنیته

 

سخنران:

 

دکتر فرزین وحدت

 

استاد جامعه شناسی موسسه ایران آکادمیا و مدرس پیشین در دانشگاه های هاروارد،ییل و کالج وسار

 

 

زمان: سه شنبه 14 بهمن 1399 ساعت: 20 الی 21:30

 

Link: Link:https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf