گروه سیاست و تمدن ایرانی برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

گروه سیاست و تمدن ایرانی برگزار می کند؛

 

 

چشم انداز روشنفکری دینی در سده پانزدهم هجری شمسی

 

سخنرانان:

دکتر سروش دباغ، عضو پیشین هیئت علمی موسسه ی پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و

پژوهشگر مهمان در دپارتمان مطالعات ادیان دانشگاه تورنتو

 

 

دکتر احمد بستانی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و ناظر علمی گروه سیاست و تمدن ایرانی

 

زمان: پنج شنبه 7 اسفند 1399 ساعت: 19-21

 

Link: https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf