گروه مطالعات هيدروپليتيك در خاورميانه برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات هيدروپليتيك در  خاورميانه برگزار مي كند ؛

 

تالاب مرزي هورالعظيم ؛ گذشته ، اكنون و آينده

 

با حضور و سخنان ؛

 

مهندس جبار وطن فدا

مدير كل سابق دفتر رودخانه هاي مرزي و منايع آب مشترك وزارت نيرو

 

مدير نشست ؛ دكتر حسین ربيعي مدير گروه هيدروپليتيك خاورمیانه

 

زمان : چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠ ، ساعت 18 تا 20

 

Link: https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf