گروه مطالعات سياست و تمدن ايرانی برگزار می كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات سياست و تمدن ايرانی برگزار می كند ؛

 

نقد و بررسی کتاب؛

سه تقریر رقیب درباره مدرنیته: خروج،اعتراض،وفاداری

 

با ارايه و تحليل:

 

دكتر مختار نوری، نویسنده کتاب و مدیر گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

دکتر علی اشرف نظری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر جواد حیدری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد تهران 

 

زمان: جمعه 7 خرداد 1400                              ساعت: 19-17

 

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf