مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند؛

درس گفتارهاي پروفسور فرهنگ رجايي ، استاد دانشگاه كارلتون كانادا

نوع مطلب: خبر

 

مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند ؛

 

درس گفتارهاي پروفسور فرهنگ رجايي ، استاد دانشگاه كارلتون كانادا

 

با موضوع ؛

ايرانِ معاصر ؛ حديث گيجي و در حال توسعگي

روايتي نو و متمايز در باب اكنون ، دشواره اصلي و وضعيت مطلوبِ ايران امروز

 

بحث نشست نخست ؛

وضعِ موجود ؛ معاصري و گيجي روز پنج شنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٠ساعت ١٧

 

بحث نشست دوم ؛

چرا وضع گيجي ؟ ؛ " تحويل گيري گيجي" پنج شنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٠ ساعت ١٧

 

بحث نشست سوم ؛

وضع مطلوب ؛ "در حال توسعگي" روز پنج شنبه ، سوم تيرماه ١٤٠٠ ساعت ١٧

 

بحث نشست چهارم ؛

از موجود به مطلوب ؛ " بازيگريِ هنرمندانه"

 

كاري از گروه مطالعات متن هاي اساسي

 

لينك شركت در جلسه ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar

 

ويژگي" جلسه ؛ گفت و گوي انتقادي با نظريه هاي معاصر در باب ايران و طرح نظري نو در باب وضعيت امروز