نشست سوم از درس گفتارهاي پروفسور رجايي در باب ايران امروز

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات متن های اساسی در خاورميانه شناسی برگزار می كند ؛

 

سومين نشست از مجموعه درس گفتارهاي

پروفسور فرهنگ رجايي ، استاد دانشگاه كارلتون كانادا

 

با موضوع ؛

ايرانِ معاصر ؛ حديث گيجي و در حال توسعگي، روايتي نو و متمايز در باب اكنون ، دشواره اصلي و وضعيت مطلوبِ ايران امروز

 

بحث نشست سوم ؛

وضع مطلوب ؛ "در حال توسعگي" روز پنج شنبه ، سوم تيرماه ١٤٠٠ ساعت ١٦/٣٠

 

لينك شركت در جلسه ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar

 

نكته ؛ دكتر رجايي در تشريح وضعيت ايران معاصر ، در جلسه اول ، وضع ايران را " گيجي و در حال توسعگي " قلمداد نمود. در جلسه دوم ، از "ناواقعيت گرايي" بعنوان علت گيجي ( يعني تماشاگري ، هوراكشي ، تخريب و ...به جاي بازيگري ) نام برده و چند و چون و مصداق هاي آن را تشريح و اينك در جلسه سوم ، وضع مطلوب براي ايران عزيز را روايت مي نمايد