گروه مطالعات مسايل هيدروپليتيك خاورميانه برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات مسايل هيدروپليتيك خاورميانه برگزار مي كند ؛

 


نكته هاي نو در نسبت آب و امنيت ملي ؛

 

بحران ناشي از كمبود آب ، چگونه امنيت ملي را متأثر مي كند؟

 


با حضور و ارايه ؛


دكتر هدايت فهمي، دكتراي منابع آب و رييس مركز تحقيقات پژوهاب گستر


 مدير نشست ؛

 دكترحسین ربيعي، مدير گروه هيدروپليتيک در خاورمیانه

 

زمان: شنبه 5 تیر 1400 ساعت: 18لينك حضور و مشاركت در بحث ؛
https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf