گروه مطالعات مسايل هيدروپليتيك خاورميانه برگزار مي نمايد ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات مسايل هيدروپليتيك خاورميانه برگزار مي نمايد ؛

 

 

 

موضوع سخن ؛

 

هیدروپلیتیک ایران و افغانستان: یک تحلیل سیستمی، یک راهکار سازنده

 

 

با حضور و تحليل ؛

 

دكتر محمد رضا شهبازبگيان، هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

مدير نشست ؛ دكتر ربيعي، مدير گروه مسايل هيدروپليتيك خاورميانه

 

زمان: روز پنج شنبه ٣١ تيرماه   ١٤٠٠ ساعت ١٨

 

لينك ؛

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf