مركز مطالعات اقتصادي و سياسي دانشگاه شهید بهشتی با همراهي پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می كنند :

نوع مطلب: خبر

 

 

 

مركز مطالعات اقتصادي و سياسي دانشگاه شهید بهشتی با همراهي پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می كنند :

 

 

وارسي يافته ها ، روش و اهميتِ کتابِ ؛

 

قیام های مردمی در کشورهای عربی: بسترها و پیامدها (2019-2011)

 

در حضور نویسندگان اثر؛

 

دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر مهدخت ذاکری

مدیر گروه مطالعات تروریسم پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 

 

ناقدین:

دکتر عبدالامیر نبوی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

دکتر رضا نجف زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

مدیر نشست:

 

دکتر قدیر نصری

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و رییس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 

 

زمان: روز چهارشنبه ١٠ شهریور ١۴٠٠، ساعت ١٩

 

لينك حضور و بحث ؛

 

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf