گروه مطالعات سياست و تمدن ايران برگزار مي نمايد ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات سياست و تمدن ايران برگزار مي نمايد ؛

 

موضوع بحث ؛

ايران فرهنگي و مسأله افغانستان

 

با حضور و سخن ؛

 

دكتر روح الله اسلامي، از دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر اكبر جمالي، انديشه پژوه در سياست

آقاي داود عرفان، انديشه پژوه در سياست

 

مدير نشست ؛

دكتر عارف مسعودي، مدير گروه سياست و تمدن ايران

 

زمان: جمعه دوم مهر ماه 1400 ساعت: 19:30/ 21:30

 

لينك حضور و بحث ؛

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf