گروه مطالعات هيدروپليتيك در خاورمیانه برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات هيدروپليتيك در خاورمیانه برگزار مي كند ؛

 

موضوع سخن ؛

نسبت هيدروپليتيك و صلح جغرافيايي ؛ مطالعه موردي افغانستان

 

با ارايه ؛

دكتر حسن صدرانيا، عضو هيات علمي پژوهشكده مطالعات راهبردی

مدير نشست ؛ دكتر حسین ربيعي، مدير گروه مطالعات هيدروپليتيك در خاورمیانه

 

زمان ؛ پنج شنبه اول مهرماه ١٤٠٠ ساعت ١٨

 

لينك شركت در بحث ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar