درس گفتارهای دکتر فرهنگ رجایی

اندیشه و اندیشه ورزان ماندگار در امر سیاسی

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات متن های اساسی به همراه گروه روندهای فکری و گروه سیاست و تمدن ایرانی برگزار می کند:

 

درس گفتارهای دکتر فرهنگ رجایی؛

اندیشه و اندیشه ورزان ماندگار در امر سیاسی

 

موضوع جلسه اول:

فلسفه سیاسی و جهان بینی خدا – خدایان حضوری

 

نکته: این جلسات سه شنبه های دوم و چهارم هر ماه برگزار خواهد شد.

 

موضوع جلسات بعدی به صورت پیوست  در ضمیمه اطلاعیه قابل دانلود می باشد.

 

 

جلسه نخست: سه شنبه 27 مهر 1400 ساعت: 17-18:30

 

لینک حضور در نشست:

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar