گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار مي كند:

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار مي كند:

 

موضوع:

نسبت فقه و اخلاق در ایران امروز


ارايه :

دکتر ابوالقاسم فنائی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه در دانشگاه مفید قم

 

پرسشگر: دکتر مهدی کاظمی زمهریر، عضو گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

مدير نشست: دکتر فرزاد نعمتی، عضو گروه روندهای فکری مركز مطالعات استراتژیک خاورميانه

 


زمان: شنبه ۲۹ آبان ١٤٠٠ ساعت ۱۷ الی ۱۹لينك بحث و حضور ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar