درس گفتارهاي استاد فرهنگ رجايي در انديشه شناسي مقايسه اي با محور؛ انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امرسياسي

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات متن هاي اساسي به همراه گروه روندهاي فكري و گروه سياست و تمدن ايراني مركز مطالعات خاورميانه ،

چهارمين جلسه از سلسله درس گفتارهاي متن ها انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي را برگزار مي نمايد؛

 

در ادامه سلسله درس گفتارهاي استاد فرهنگ رجايي در انديشه شناسي مقايسه اي با محور؛

انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امرسياسي

 

زمان ؛ روز سه شنبه ٩ آذرماه ١٤٠٠ ساعت ١٧ تا ١٨/٣٠

حضوري / مجازي

موضوع جلسه چهارم ؛

فيلسوف شاهِ افلاطون ؛ يونان

 

نكته ؛ اين جلسه ها سه شنبه هاي دوم و چهارم هر ماه برگزار مي گردد.

موضوع جلسه هاي آتي ، به صورت يك پيوستار ، در ضميمه همين اطلاعيه آمده است.

 

اين جلسه ، هم به صورت حضوري، در مركز مطالعات خاورميانه به نشانيِ تهران ؛ بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره هشت

و هم به صورت مجازي برگزار مي شود.

پيوندگاه بحث و حضور ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar