گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی برگزار مي نمايد؛

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی برگزار مي نمايد؛

 

وارسي يافته ها، اعتبار و دشواره هاي كتاب؛

«حقوق شهروندي و كرامت انسان در انديشه اسلامي معاصر»

نوشته: دكتر احمد بيگلري

 

ناقد ؛

دكتر عباس عمادي، عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

 

با حضور و توضيح:

دكتر احمد بيگلري، نويسنده كتاب وعضو هيأت علمي دانشگاه اراك

 

مدير نشست ؛

دكتر عارف مسعودي، مدير گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی

 

زمان: جمعه ٢٤ دي ماه 1400 ساعت ١٨ تا ١٩:٣٠

 

لينك حضور و بحث ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar