بايسته هاي افغانستان شناسي پيشرفته ؛ آسيب شناسي تحقيقات مربوط به افغانستان در ايران

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات جامعه و سياست افپاك برگزار مي كند ؛

 

 

موضوع نشست ؛

بايسته هاي افغانستان شناسي پيشرفته ؛ آسيب شناسي تحقيقات مربوط به افغانستان در ايران

 

 

با حضور و بحث ؛

دكتر نوذر شفيعي (استاد دانشگاه و مدير گروه مطالعات جامعه و سياست افغانستان)

دكتر محمدتقي جهانبخش (كارشناس ارشد مناسبات ايران - افغانستان)

 

 

مدير نشست ؛ خانم ويدا ياقوتي (دبير علمي گروه افپاک )

 

 

(مجازي / حضوري)

زمان: چهارشنبه ٢٢ دي ماه ١٤٠٠ ساعت ١٧ تا ١٨

 

لينك حضور و مشاركت ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar