همايش تخصصيِ

انقلاب اسلامي؛ آورده ها، بايسته ها و دشواره ها

نوع مطلب: خبر

 

 

 

 

گروه روندهاي فكري با همکاری گروه مطالعات سياست خارجی و تمدن ایرانی برگزار مي كند؛

 

 

همايش تخصصيِ؛

انقلاب اسلامي؛ آورده ها، بايسته ها و دشواره ها

 

به روايت و با سخنان؛

 

دکتر محسن رناني، دانشگاه اصفهان/ دكتر محمدجواد كاشي، سخنران افتتاحيه از دانشگاه علامه/ دكتر علم صالح، دانشگاه ملي استراليا/

دكتر احمد بستاني، دانشگاه خوارزمي/ دكتر فرهاد دانش نيا، دانشگاه رازي/ دكتر مجتبي مقصودي، انجمن مطالعات صلح/

دكتر ناصر كرمي، دانشگاه برگن نروژ/ دكتر محمد علي توانا، دانشگاه شيراز/ دكتر سيد محمد علي حسيني زاده، دانشگاه شهيد بهشتي/

دكتر زهرا نژادبهرام، شوراي شهر تهران/ دكتر رحيم محمدي، انجمن جامعه شناسي ايران/

دكتر ابوالفضل دلاوري، دانشگاه علامه/ دكتر عليرضا ملايي تواني

 

دبير علمي همايش:

دكتر مختار نوري مدیر گروه روندهای فکری / دكتر عارف مسعودي مدیر گروه سیاست و تمدن ایرانی

 

زمان: ٢١ و ٢٢ بهمن ماه ١٤٠٠

 

پيوندگاه حضور و بحث ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar