پنل جامع «نظام بین المللی تحریم»

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات اقتصاد سیاسی تحریم برگزار می کند:

 

پنل جامع «نظام بین المللی تحریم»

 

با حضور:

 

دکتر حمیدرضا اکبرپور

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل و عضو گروه اقتصاد سیاسی تحریم

 

دکتر فرزانه نقدی

پژوهشگر مهمان و کارشناس مسائل بانکی تحریم ها  

(با تمرکز بر تحریم مالی و بانکی)

 

خانم مریم پیک آذر

کاندیدای دکتری روابط بین الملل از دانشگاه تهران

با تمرکز بر (رژیم های کنترل صادرات و فناوری های فضایی)

 

مدیر نشست:

خانم ویدا یاقوتی

پژوهشگر مهمان و عضو گروه اقتصاد سیاسی تحریم

 

زمان: شنبه 16 بهمن 1400 ساعت: 18-16

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar