توسعه علم هيدروپليتيك در ايران؛ وظيفه دانشگاهها و اجتماعات نخبگاني

نوع مطلب: خبر

 

 

 

 

گروه مطالعات مسايل هيدروپليتيك خاورميانه با همكاري انجمن علمي هيدروپليتيك ايران برگزار مي كند؛

 

 

موضوع؛

توسعه علم هيدروپليتيك در ايران؛ وظيفه دانشگاهها و اجتماعات نخبگاني

 

با سخن و ارايه ؛

دكتر مهدي ضرغامی، عضو هيأت علمي دانشگاه تبريز

 

مدير نشست؛

دكتر حسين ربيعي، مدير گروه مطالعات مسايل هيدروپليتيك در خاورميانه

 

زمان؛ دوشنبه ١٦ اسفند ساعت ١٧ تا ١٨/٣٠

 

لينك حضور و بحث ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar