گروه مطالعاتِ متن هاي اساسي مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار مي كند ؛

فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعاتِ متن هاي اساسي مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار مي كند ؛

 

 

فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي،

(انديشه ورز امر سياسي و استاد دانشگاه كارلتون كانادا و دانشگاه خوارزمي ايران )

 

 

موضوعِ اين نيمسال ؛ انديشه ها و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي ؛ جهان بيني هاي انسانْ حضور

 

 

بحث جلسه ي نخست ؛

نظريه هاي سياسي و جهان ، ميان جهان بيني خدا(يان) حضور ي و انسانْ حضوري

 

 

زمان ؛ سه شنبه بيستم ارديبهشت ١٤٠١ ، ساعت ١٧ تا ١٨:٣٠

 

شيوه برگزاري جلسه ؛ حضوري (در ؛ بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره هشت)

و مجازي در نشاني ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar