فصلِ دوم از سلسله درس گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

نظم متعادل ؛ خواجه نصيرالدين طوسي

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعاتِ متن هاي اساسي مرکز مطالعات خاورمیانه برگزار مي كند ؛

 

 

فصلِ دوم از سلسله درس گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي؛

انديشه ورز امر سياسي و استاد دانشگاه كارلتون كانادا و دانشگاه خوارزمي ايران

 

موضوعِ اين نيمسال:

انديشه ها و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي ؛ جهان بيني هاي انسان حضور

 

محور بحث جلسه دوم:

نظم متعادل ؛ خواجه نصيرالدين طوسي

 

زمان ؛ سه شنبه سوم خرداد ١٤٠١ ، ساعت ١٧ تا ١٨:٣٠

 

شيوه برگزاري جلسه ؛ حضوري/ نشانی: بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره هشت

 

لینک حضور در جلسه:

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf