فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي، استاد دانشگاه كارلتون كانادا و دانشگاه خوارزمي ايران

نظم متمدن ؛ ابن خلدون

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعاتِ مفاهیم و متن هاي اساسي در خاورمیانه برگزار مي كند ؛

 

فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي، استاد دانشگاه كارلتون كانادا و دانشگاه خوارزمي ايران

 

موضوعِ اين نيمسال:

انديشه ها و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي؛ جهان بيني هاي انسانْ حضور

 

محور بحث جلسه سوم ؛

نظم متمدن ؛ ابن خلدون

 

 

زمان؛ سه شنبه ١٧ خرداد ١٤٠١ ، ساعت ١٧ تا ١٨:٣٠

 

شيوه برگزاري جلسه ؛ حضوري

در: بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره هشت

لینک:

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf