فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

نظم استوار: ماكياوللي

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعاتِ متن هاي اساسي مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند ؛

 

فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي،

انديشه ورز امر سياسي و استاد دانشگاه كارلتون كانادا و دانشگاه خوارزمي ايران

 

موضوعِ اين نيمسال؛

انديشه ها و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي ؛ جهان بيني هاي انسانْ حضور

 

محور بحث جلسه چهارم:

نظم استوار:ماكياوللي

 

زمان ؛ سه شنبه هفتم تيرماه ١٤٠١ ، ساعت ١٧ تا ١٨:٣٠

 

شيوه برگزاري جلسه ؛ حضوري

تهران، بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره 8

 

و مجازي در نشانيِ ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar