سلسله نشست های ؛ بحرانْ اندیشی و گفتگوهای ملی در آستانه سده پانزدهم شمسی

بحران علم، دانشگاه و نظام آموزشی در ایران امروز

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی به اتفاق گروه روندهای فکری پژوهشكده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کنند:

 

سلسله نشست های ؛

بحرانْ اندیشی و گفتگوهای ملی در آستانه سده پانزدهم شمسی

 

نشست اول:

بحران علم، دانشگاه و نظام آموزشی در ایران امروز

 

با سخن و نظرگاه ؛

 

دكتر محمود مهرمحمدی، استاد بازنشسته علوم تربیتی در دانشگاه تربیت مدرس، سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان

دكتر مقصود فراستخواه، ، استاد توسعه آموزش عالی در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دكتر موسی اکرمی، استاد فلسفه علم در دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد علوم و تحقیقات تهران

دكتر احمد بستانی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه خوارزمی

دكتر ناصرالدین تقویان، استادیار آموزش عالی در موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

طرح بحث و پرسشگران ؛

 

دكتر مختار نوری، مدیر گروه روندهای فکری پژوهشكده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 

دكتر عارف مسعودی، مدیر گروه مطالعات سياست و تمدن ایرانی پژوهشكده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 

زمان: چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ الی ۱۹

مکان: بلوار کشاورز، خیابان نادری،مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، پلاک 8