سلسله نشست های دیپلماسی فرهنگی ؛ هنر و سینما

بررسی دیپلماسی فرهنگی و صنعت سینما وفیلم ترکیه و ایران

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات جامعه و سیاست خارجی ترکیه پژوهشكده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری

گروه دیپلماسی فرهنگی؛ هنر و سینما و گروه مطالعات ترکیه انجمن ایرانی غرب آسیا برگزار می کند؛

 

موضوع:

سلسله نشست های دیپلماسی فرهنگی ؛ هنر و سینما

 

نشست اول؛

بررسی دیپلماسی فرهنگی و صنعت سینما وفیلم ترکیه و ایران

 

با سخن و تحليل ؛

مهرداد غفارزاده، نویسنده و کارگردان سینما

سید علی قائم مقامی، کارشناس ارشد مسایل ترکیه

مدير نشست:

دکتر مریم خالقی نژاد ، مدیر گروه دیپلماسی فرهنگی ؛هنر و سینما

 

زمان : دوشنبه ۲۰ تیر ١٤٠١ ، ساعت ۱۷:۳۰ الى ۱۹

 

شيوه برگزاري جلسه: حضوری (تهران ، بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره هشت )

 

مرکز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژیک خاورمیانه