گروه مطالعاتِ  مفاهیم و متن هاي اساسي در خاورمیانه  برگزار مي كند ؛

نظم اخلاقمند ؛ ملا حسين واعظ كاشفي

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعاتِ  مفاهیم و متن هاي اساسي در خاورمیانه  برگزار مي كند ؛

 

🔆 فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

انديشه ورز امر سياسي و استاد دانشگاه كارلتون كانادا و دانشگاه خوارزمي ايران

 

 

موضوعِ اين نيمسال ؛ انديشه ها و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي ؛ جهان بيني هاي انسانْ حضور

 

محور بحث جلسه پنجم ؛

نظم اخلاقمند ؛ ملا حسين واعظ كاشفي

 

 زمان ؛ سه شنبه ٢١ تيرماه ١٤٠١ ، ساعت ١٧ تا ١٨:٣٠

 

🔆 شيوه برگزاري جلسه ؛ مجازي در نشانيِ ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar