سلسله نشست های ؛ بحرانْ اندیشی و گفتگوهای ملی در آستانه سده پانزدهم شمسی

بحران علم، دانشگاه و نظام آموزشی در ایران امروز

نوع مطلب: خبر

 
 

گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی به اتفاق گروه روندهای فکری پژوهشكده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کنند:


سلسله نشست های ؛

بحرانْ اندیشی و گفتگوهای ملی در آستانه سده پانزدهم شمسینشست اول:

بحران علم، دانشگاه و نظام آموزشی در ایران امروز

با سخن و نظرگاه ؛
دكتر محمود مهرمحمدی، استاد بازنشسته علوم تربیتی در دانشگاه تربیت مدرس، سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان
دكتر مقصود فراستخواه، ، استاد توسعه آموزش عالی در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دكتر موسی اکرمی، استاد فلسفه علم در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
دكتر احمد بستانی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه خوارزمی
دكتر ناصرالدین تقویان، استادیار آموزش عالی در موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعیطرح بحث و پرسشگران ؛

دكتر مختار نوری، مدیر گروه روندهای فکری پژوهشكده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
دكتر عارف مسعودی، مدیر گروه مطالعات سياست و تمدن ایرانی پژوهشكده مطالعات استراتژیک خاورمیانه


زمان: چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ الی ۱۹
مکان: بلوار کشاورز- خیابان نادری-مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه- پلاک ۸