فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

نظم همه شمول ؛ ابوالفضل اعلامي

نوع مطلب: خبر

 

 

مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه

گروه مطالعاتِ متن هاي اساسي برگزار مي كند ؛

 

فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي؛

انديشه ورز امر سياسي و استاد دانشگاه كارلتون كانادا و دانشگاه خوارزمي ايران

 

موضوعِ اين نيمسال:

انديشه ها و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي؛ جهان بيني هاي انسانْ حضور

 

محور بحث جلسه ششم؛

نظم همه شمول ؛ ابوالفضل اعلامي

 

زمان؛ سه شنبه ٤ مرداد ١٤٠١ ، ساعت ١٧ تا ١٨:٣٠

 

شيوه برگزاري جلسه ؛

مجازي / لینک:

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar